inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Remissvar om ansvarsutredningen

Vi har avlämnat ett svar över Ansvarskommitténs slutbetänkande, den utredning som tar ett brett grepp över dels hur Sverige ska delas in i oilka regioner, dels gör en översyn över ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.

 

 

För vår del är det mest intressanta hur man ser på tillsyn inom miljö- och häloskyddsområdet. I utredningen föreslår man att tillsynen ska bedrivas av länsstyrelserna, som man dessutom förslår ska bli betydligt färre.

Vi säger egentligen varken ja eller nej till förstatligande. Ett förstatligande skulle behöva se helt annorlunda ut än i förslaget. En fortsatt kommunal tillsyn behöver också ses över ordentligt för att rätta till en hel del missförhållanden. Vi har redovisat en del krav man bör ställa på organisationen:

  • En helhetssyn på miljöarbetet (där kontroll av regelefterlevnad bara är en del av tillsynen och där tillsyn bara är ett sätt att uppnå syftet en långsiktigt hållbar utveckling. Vi får inte bygga hinder som gör att övrigt arbete förhindras, t ex genom att kommuner berövas miljökompetens)
  • En organisation som är fristående från ovidkommande/obehörig påverkan. Miljöpolitik beslutas av riksdag och regering, det ska inte finnas utrymme för politiska överväganden i tillsynsärenden. Tillsyn hos länsstyrelsen är ingen som helst garanti för att man inte ska sopa problem under mattan i ivern att bygga vägar eller starta industrier.
  • God geografisk spridning, dels för att man inte ska ägna all arbetstid åt att sitta i bilen (alternativt sitta kvar på kontoret och aldrig komma ut på tillsynsbesök), dels för att det är en demokratisk grundprincip att beslut ska fattas så nära människorna som möjligt. Dessutom snappar myndigheterna upp viktig information om man befinner sig i lokalsamhället. Man måste också att kunna samarbeta effektivt i t ex planfrågor som ju kommer att fortsätta att vara kommunala. Dessutom skulle det uppskattas som väldigt rörigt av t ex en fritidshusbyggare eller restaurangägare att behövs söka bygglov i hemkommunen och få avlopps- resp livsmedelsfrågorna hanterade "i stora staden", möjligen med glapp i kontakterna mellan myndigheterna.
  • Tillräckligt underlag för en effektiv organisation, vilket innebär att små kommuner rimligen måste hitta grannar att samverka med. På något sätt borde man sätta en nedre gräns i form av t ex antal invånare så att det finns förutsättningar att bygga upp en effektiv och kompetent tillsynsorganisation.
  • Samma nivå för huvudmän i hela landet. Ingen möjlighet till delegering. Vi är rädda att de resursstarka kommunerna bedriver verksamheten som hittills men "svagare" kommuner (eller kommuner där politikerna inte prioriterar tillsynsfrågor) blir bortglömda. De mindre men ändå viktiga ärendena kan bli bortprioriterade av handläggarna på länsstyrelsen som är upptagna med de stora frågorna.

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning