inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Tidningen - Nr 1 2007

Tidningen - Nr 1 2007

Temat för nr 1 2007 är kvalitet. Vi har ett par artiklar om samverkan mellan kommuner. Vi tar upp det faktum att miljöförvaltningen i vår huvudstad snart kommer att ha en halverad budget och vi berättar naturligtvis om vår tävling om Sveriges bästa miljökalender. Månadens porträtt är Lars-Gösta Dahlström, som arbetar med certifiering i kvalitet och miljö.

Ur innehållet

 • Juridik: Dumpning av avfall
 • Debatt: Livsmedelsavgifterna
 • Porträttet: Lasse Dahlström
 • Att lära av inspektörers erfarenhet
 • Årets bästa miljökalender
 • Halverad budget i Stockholm
 • Dalsland bildar kommunalförbund

Juridik: Dumpning av avfall

Är fastighetsägaren alltid ansvarig för avfall som dumpats på marken? Med bakgrund från ett aktuellt rättsfall reder "vår egen" advokat ut begreppen.

Läs mer i tidningen!


"Nya livsmedelsavgifterna en fars"

Hanteringen av de nya årliga kontrollavgifterna på livsmedel som ska tillämpas efter nyår börjar bli mer och mer farsartad. Det skriver Lars-Gunnar Olsson från Örnsköldsvik.

Vad som blivit svårförståeligt är omfattningen på klassningen. Huvudsyftet är att man ska ta betalt för kontroll, som är nödvändig och som utförs. Och det är här problemen uppstår: Livsmedelsverket tolkar uppenbarligen regelverket så att överallt där livsmedel produceras, säljs, serveras eller till och med bjuds på ska inklassas och avgiftsbeläggas. Och livsmedel är allt du stoppar i dig utom läkemedel.

Detta får till följd att de mest bisarra ställena åker med. En spellokal (V75, tips med mera) som har lite godis åt spelarna, en kyrka som har nattvard, en tidningskiosk med Ahlgrens bilar, apotek som säljer C-vitamin och slemlösande medel ska betala avgift. Vilken kontroll ska då en högt utbildad livsmedelsinspektör göra här som kan motivera en årlig timavgift? Är det rimligt att alla Sveriges inspektörer ska kolla märkningen av till exempel. Ahlgrens bilar eller Astras C-vitamin, vilka kommer från samma tillverkare?

Naturligtvis inte!!

Lars-Gunnar utvecklar frågan i tidningen.


Porträttet: Lars-Gösta Dahlström

Lars-Gösta kommer ursprungligen från Småland. Nu har han har bott i Stockholm i 25 år. Han har en gång gått miljö- och hälsoskyddsutbildningen och i botten är han hälsovårdsinspektör.

I början på 90-talet arbetade Lars-Gösta som miljöchef i Nacka kommun. Det var då han valde att avsluta sin kommunala karriär för att i stället sadla om och starta eget.

Idag är han underleverantör till Semko Certification och arbetar mycket med stora företag som Vattenfall och Fortum.

Lars-Gösta har mycket att berätta om företag och miljöarbete. Läs mer i tidningen!


Att lära av inspektörers erfarenheter

Är erfarenhetsåterföring något som existerar i den kommunala miljö­tillsynen idag, och i så fall hur fungerar den? Det var utgångs­punkten för den under­sökning som genom­förts på uppdrag av Tillsyns- och före­skrifts­rådet av Anna-Karin Lindberg vid Avdelningen för filosofi på Kungliga tekniska högskolan.

Elva kommuner har medverkat i undersökningen. Dessa har fått bidra med tillsyns­ärenden från sina respektive verk­samheter. 28 ärenden har granskats och i vissa fall följts upp i syfte att se vad som hänt med ärendet.

Samtalen med inspektörerna tillsammans med deras val av tillsyns­ärenden visar att den erfaren­hets­åter­föring som främst efter­frågas gäller juridiska frågor. Inspektörerna upp­lever sig i flera fall sakna nöd­vändiga kunskaper när det handlar om komplicerade juridiska frågor och detta upptar en stor del av deras tid. Det är även flera inspektörer som har påtalat att åter­kopplingen från rätts­väsendet om vad som händer i ett åtalsärende är dålig.

Den systematiska erfarenhet­såterföringen fungerar inte inom kommunal miljö­tillsyn eftersom rutiner för att sprida erfaren­heter på ett systema­tiskt sätt saknas. Det finns nät­verk mellan inspektörer och dessa borde kunna användas bättre för att främja den systematiska erfarenhets­åter­föringen. Samtalen med inspek­törer och miljö­chefer har visat att detta är något som alla tycker är viktigt men tiden räcker inte till.


Årets bästa miljökalender

Ljusdals miljökalender vann årets tävling. Läs mer om vad vi tycker!


Halverad budget i Stockholm

Politikerna i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd har fattat beslut om att halvera miljö­förvalt­ningens budget under de kommande två åren. 2007 ska 111 miljoner ner till 82 och året därpå är siffran 57 miljoner. Förvalt­ningens chef, Gunnar Söderholm vet att det går att hitta lös­ningar som sparar på kostnaderna men exakt hur och på vilket sätt vet han ännu inte.
- Det vet jag senare i vår, säger han.


Dalsland bildar kommunalförbund

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud har beslutat att gå med i en gemensam miljöorganisation.
Man har genomfört en egen utredning utan konsult och kommit överens om följande:

 • Införa en gemensam organisation för miljö- och hälso­skydds­arbetet, med en nämnd och en förvaltning, under Dalslands kommunalförbund (vilket ger kommunneutralitet jämfört med s.k. gemensam nämnd med säte i en av kommunerna).
 • Låta plan- och byggfrågorna ligga kvar i varje kommun, eftersom behovet av lokal politisk styrning ansågs vara stort för dessa frågor.
 • Miljökontoret får ett gemensamt kansli medan hand­läggarna sitter kvar på sina kommunkontor.
 • Handläggarna organiseras i fyra ämnesvisa arbetslag.
 • Miljökontoret arbetar även med miljöstrategiskt arbete, men detta innehåll bestäms av respektive kommunledning.
 • Oförändrade kommunbidrag, resurstillskotten sker genom ökade avgiftsintäkter.

Läs Jan Sandells hela artikel om en intressant organisationsförändring!

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning