inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Tidningen - Nr 1 2006

Tidningen - Nr 1 2006

Temat för nr 1 2006 är Tillsyn. Vi har även en artikel som benöter plast­industrins bild av plast och miljö samt lite annat. Ett miss­öde gjorde att tidningen skickades ut i ofull­ständigt skick. Den färdiga tidningen blev därmed en vecka försenad

Ur innehållet

  • Juridiska aktualiteter
  • Djurskyddet och EU
  • Inför kongressen "Mot bättre vetande"
  • IMPELnätverket
  • Problematiska plaster
  • Sollentuna vann miljö­kalender­tävlingen
  • Miljöinsats efter jordbävningen i Sydasien
  • Ny redaktör, ny annonssäljare

Juridiska aktualiteter

I varje nummer av tidningen har vi en juridisk spalt med bland annat referat av aktuella rätts­fall. Den här gången handlar det om konsten att fatta korrekta beslut om viten. Beslutet ska vara tydligt och nå rätt adressat. Det är inte så lätt som man kan tro.

Läs artikeln i tidningen!Djurskyddsinspektörens arbete enligt kontroll­förordningen

Den 1 januari 2006 började ett antal EG-förordningar att gälla i EU:s medlems­stater. De reglerar i huvudsak livsmedels- och foder­säkerhet, livsmedels- och foder­hygien samt offentlig kontroll över regel­verken om livs­medel, foder, djur­hälsa och djurskydd.

Syftet med dessa för­ordningar är bra och det är även bra att det regleras hur den offent­liga kontrol­len ska gå till. För att uppnå för­ordningarnas mål krävs ökade resurser hos kontroll­myndig­heterna och på lite sikt bör detta generera mer resurser till djur­skydds­arbetet.

Katarina Andersson, djurskydds­inspektör i Tjörns kommun, berättar mer i tidningen.


Mot bättre vetande

Med start onsdagen 31 maj klockan 18 börjar Yrkes­föreningen Miljö och Hälsas kongress i Karlstad. Den håller sedan på till fredag 2 juni. Det blir allt från safari i Värmlands Amazonas och mingel­buffé med idel värm­ländsk mat till intressanta samtal där namn­kunniga del­tagare disku­terar om vem och hur man ska agera vid miljölarm. Läs mer på vår sida om kongressen!


IMPELnätverket

– Vad pågår av intresse för oss i Sverige?

Tillsynsmetoder, tillsynsplanering, tillsyns­uppföljning, tillsyns­vägledning, tillsyns­utredning, efter­levnads­kontroll och egen­kontroll – detta är ständigt aktuella begrepp för oss i Sverige. Hur är det då i andra länder i Europa? Är intresset lika stort där och vad är det som är och har varit på gång? Finns det ett gemensamt inter­nationellt perspektiv? Jovisst finns det. Inga Birgitta Larsson, Naturvårds­verket, belyser frågan med några reflektioner.


Problematiska plaster

I förra numret av Miljö&Hälsa hade vi plast som tema. Några före­trädare för plast­branschen gav sin bild av plasten och dess påverkan på miljön. Vi har fått en del reak­tioner på att bilden var alltför glättad. Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Natur­skydds­föreningen, ger en betydligt mer negativ bild i detta nummer och anser att plast­branschen skön­målar verklig­heten genom att ute­lämna väsentliga fakta.


Sollentuna vann miljökalendertävlingen

Sollentuna tog hem segern och äran i Yrkes­föreningen Miljö och Hälsa:s helt oveten­skapliga men mycket seriösa bedömning av kommunala miljö­kalendrar för 2006. Sollentuna vann på en stil­ren design och tydlig layout med intres­santa svart­vita foton, bra praktiska avsnitt om avfall samt lagom med allmän miljö­information. De två andra finalisterna var Härryda och Trollhättan som genom väl utvecklade teman och god använd­barhet för invånarna också lyckats mycket bra med sina miljökalendrar.


Miljöinsats efter jordbävningen i Sydasien

I oktober 2005 tillsatte FN ett team för att arbeta med kritiska avfalls­frågor i de jord­bävnings­drabbade delarna av norra Pakistan. Leif Jönsson i vårt U-nätverk deltog som svensk medlem utsänd av Räddnings­verket. Han berättar förstås om sitt arbete i Miljö&Hälsa


Redaktionsnytt

Sten Slottner, med företaget Mediahuset i Kristinehamn, har gjort ett gediget arbete med att producera tidningen åt oss under ett par år. Nu tar nya värm­länningar över, nämligen Cicci Wik som redaktör och Petra Karlberg som annons­säljare. Om du kommer på vår kongress i juni, får du möjlighet att träffa dem!

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning